Terugblik ALV 2019-2020

Voor het eerst in de geschiedenis van onze voetbalvereniging was de Algemene LedenVergadering volledig digitaal. Naast dat dit meer voorbereiding voor het bestuur vergde was het ook voor de beperkt aantal aanwezigen even wennen. Waar de vereniging bijna 600 leden kent was het aantal aanwezigen teleurstellend. Dit neemt niet weg dat wij blij zijn met alle deelnemers waarmee goede gesprekken zijn gevoerd.

Hieronder volgt een kort verslag om de overige leden ook te informeren over de genomen besluiten.

Janny en Josefien zijn in de loop van het seizoen in het bestuur gestapt met formeel de aspirant status. Samen hebben ze een video gemaakt om zich voor te stellen aan de ALV. De ALV heeft hun voordracht goedgekeurd waarmee ze nu ook formeel bestuurslid van Actief zijn.

Vervolgens is er teruggekeken naar het afgelopen seizoen waarbij de huldiging van de jubilarissen niet mocht ontbreken. Niek had hiervoor eerder die week coronaproof een video van de huldiging gemaakt die werd getoond. Tevens is op basis van het beleidsplan aangegeven wat er afgelopen seizoen is gedaan. Denk hierbij aan het rookvrije terrein, invulling trainingen jeugd, 'Positief coachen' en materialen.

De financiële huishouding is beoordeeld door de kascommissie en ook middels een video is hiervan verslag gedaan. De ALV heeft naar aanleiding van de controle decharge aan het bestuur gegeven. Wel heeft de kascommissie nog een aantal verbeterpunten die het bestuur dit seizoen zal oppakken.

De stichting (beheer van de accommodatie) heeft kort verslag gedaan en Abel Vedder had zijn termijn er op zitten en stelde zich hernieuwd verkiesbaar. Ook dit werd met open armen ontvangen door de ALV.

Naast de terugblik is er ook vooruit gekeken. Hierbij direct de aantekening dat we aan de vooruitblik een andere invulling aan gaan geven door dit in april of mei te gaan doen zodat we ook beter en eerder invulling kunnen geven aan het beleidsplan en de wensen vanuit de leden. De ALV in oktober blijft bestaan met de verantwoording over het afgelopen seizoen.

Corona blijft natuurlijk dwars door allerlei plannen lopen en maakt ook dat we in de begroting voorzichtig moeten zijn. Zoals afgesproken in het beleidsplan is zowel in de planning als de begroting is meer tijd en geld opgenomen voor de uitvoering van het opleidingsplan Jeugd. Naast betere inhoud van de training willen we aan de trainers kennis en kunde overbrengen.

De contributie zal per 1 januari worden verhoogd en vervolgens jaarlijks geïndexeerd. Ter compensatie wordt de bijdrage aan het kledingfonds tijdelijk verlaagd waardoor de leden er weinig van merken. Uit dat zelfde kledingfonds is geld vrijgemaakt om de kleding voor de trainers te regelen. De verstrekking van de kleding is ondertussen ook in gang gezet.

Helaas kon de ALV niet traditioneel worden afgesloten met de bekende informele gesprekjes en een hapje en een drankje. Het bestuur wil alle aanwezigen nogmaals hartelijk dank zeggen voor hun inbreng.

Bestuur

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90